નાઠેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાઠેલ

ભૂતકૃદંત

  • 1

    નાસી ગયેલું.

નાઠેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાઠેલું

ભૂતકૃદંત

  • 1

    નાસી ગયેલું.