ગુજરાતી

માં નાઠેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નાઠેલ1નાઠેલું2

નાઠેલ1

ભૂતકૃદંત

  • 1

    નાસી ગયેલું.

ગુજરાતી

માં નાઠેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નાઠેલ1નાઠેલું2

નાઠેલું2

ભૂતકૃદંત

  • 1

    નાસી ગયેલું.