ગુજરાતી

માં નામક્કરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નામક્કર1નામુક્કર2નામુક્કર3

નામક્કર1

વિશેષણ

  • 1

    નાકબૂલ; હા કહ્યા પછી ફરી જનારું.

મૂળ

सा. नामुकिर

ગુજરાતી

માં નામક્કરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નામક્કર1નામુક્કર2નામુક્કર3

નામુક્કર2

વિશેષણ

  • 1

    નામુક્કર; નાકબૂલ; હા કહ્યા પછી ફરી જનારું.

મૂળ

सा. नामुकिर

ગુજરાતી

માં નામક્કરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નામક્કર1નામુક્કર2નામુક્કર3

નામુક્કર3

વિશેષણ

  • 1

    નાકબૂલ; હા કહ્યા પછી ફરી જનારું.

મૂળ

सा. नामुकिर