ગુજરાતી

માં નામક્કર જવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નામક્કર જવું1નામુક્કર જવું2

નામક્કર જવું1

  • 1

    ઇન્કાર કરવો; ફરી જવું.

ગુજરાતી

માં નામક્કર જવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નામક્કર જવું1નામુક્કર જવું2

નામુક્કર જવું2

  • 1

    ઇન્કાર કરવો; ફરી જવું.