નામું ચાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નામું ચાલવું

  • 1

    ખાતું ચાલવું; (-ને ત્યાંથી) નામે લખાવીને માલ લાવવાનો વ્યવહાર હોવો.

નામે ચાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નામે ચાલવું

  • 1

    (-ના) નામથી વહીવટ ચાલવો; માલિક ગણાવું.