ગુજરાતી

માં નામું માંડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નામું માંડવું1નામે માંડવું2

નામું માંડવું1

  • 1

    જમેઉધારનો હિસાબ લખવો.

ગુજરાતી

માં નામું માંડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નામું માંડવું1નામે માંડવું2

નામે માંડવું2

  • 1

    હિસાબમાં (-ના) નામ ઉપર રકમ માંડવી; -ની પાસેથી તેટલી રકમ લેવી બાકી છે એમ નોંધવું.