નામું માંડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નામું માંડવું

  • 1

    જમેઉધારનો હિસાબ લખવો.

નામે માંડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નામે માંડવું

  • 1

    હિસાબમાં (-ના) નામ ઉપર રકમ માંડવી; -ની પાસેથી તેટલી રકમ લેવી બાકી છે એમ નોંધવું.