નારદની ચોટલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નારદની ચોટલી

  • 1

    ઊભી ને ઊભી રહેતી ચોટલી.