નિયામકસભા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિયામકસભા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિદ્યાપીઠનું તંત્ર ચલાવનાર સભા; 'સેનેટ'.