નિશાનનો હાથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિશાનનો હાથી

  • 1

    સવારીમાં આગળ રહેતો વાવટાવાળો હાથી.

  • 2

    અગ્રેસર.