નિશાળેથી ઊઠી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિશાળેથી ઊઠી જવું

  • 1

    નિશાળે ભણવા જતા બંધ થવું.