ગુજરાતી

માં નિશાળે બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નિશાળે બેસવું1નિશાળે બેસવું2

નિશાળે બેસવું1

  • 1

    ભણવા નિશાળે જવું.

ગુજરાતી

માં નિશાળે બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નિશાળે બેસવું1નિશાળે બેસવું2

નિશાળે બેસવું2

  • 1

    બાળકે પ્રથમ વિધિપૂર્વક નિશાળમાં દાખલ થવું.