નિશાળે બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિશાળે બેસવું

  • 1

    ભણવા નિશાળે જવું.

નિશાળે બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિશાળે બેસવું

  • 1

    બાળકે પ્રથમ વિધિપૂર્વક નિશાળમાં દાખલ થવું.