નિશાળે બેસાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નિશાળે બેસાડવું

  • 1

    બાળકને પ્રથમ નિશાળે ભણવા મોકલવું.