નીચી મૂડીએ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નીચી મૂડીએ

 • 1

  માન-શરમ ગળી જઈને.

નીચી મૂંડીએ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નીચી મૂંડીએ

 • 1

  નીચું મોં કરીને.

 • 2

  શરમાઈ ને.

નીચી મૂંડીએ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નીચી મૂંડીએ

 • 1

  નમ્રતા કે શરમથી નીચું જોઈને.