ગુજરાતી

માં નીચી મૂડીએની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નીચી મૂડીએ1નીચી મૂંડીએ2નીચી મૂંડીએ3

નીચી મૂડીએ1

 • 1

  માન-શરમ ગળી જઈને.

ગુજરાતી

માં નીચી મૂડીએની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નીચી મૂડીએ1નીચી મૂંડીએ2નીચી મૂંડીએ3

નીચી મૂંડીએ2

 • 1

  નીચું મોં કરીને.

 • 2

  શરમાઈ ને.

ગુજરાતી

માં નીચી મૂડીએની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નીચી મૂડીએ1નીચી મૂંડીએ2નીચી મૂંડીએ3

નીચી મૂંડીએ3

 • 1

  નમ્રતા કે શરમથી નીચું જોઈને.