પગથી તે માથા લગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગથી તે માથા લગી

  • 1

    આખે શરીરે; હાડોહાડ.