પગલે પગલે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગલે પગલે

  • 1

    બરાબર અનુકરણ કરીને; અનુસરીને.