પગ તળે બળતું હોવું કે રેલો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ તળે બળતું હોવું કે રેલો હોવો

  • 1

    પોતાનામાં જ દોષ હોવો.