પગ તળે વાટી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ તળે વાટી નાખવું

  • 1

    સુપરિચિત કરી લેવું.

  • 2

    તુચ્છ ગણવું.