પગે મેદી મૂકી છે? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગે મેદી મૂકી છે?

  • 1

    ચાલતાં કંટાળનારને કટાક્ષમાં પ્રશ્ન.