ગુજરાતી

માં પુછડિયો તારોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પુછડિયો તારો1પૂંછડિયો તારો2

પુછડિયો તારો1

પુંલિંગ

  • 1

    ધૂમકેતુ.

ગુજરાતી

માં પુછડિયો તારોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પુછડિયો તારો1પૂંછડિયો તારો2

પૂંછડિયો તારો2

  • 1

    ધૂમકેતુ.