પૂછડું એકલું બાકી છે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂછડું એકલું બાકી છે

  • 1

    છેક જાનવર જેવો મૂરખ છે.