પટ્ટી પાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટ્ટી પાડવી

  • 1

    સમજાવીને લાભમાં ઉતારવું.

  • 2

    લાભ મેળવવામાં ફાવવું.

પટ્ટી પાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટ્ટી પાડવી

  • 1

    સમજાવીને કામ કાઢવું-લાભ સાધવો.