ગુજરાતી

માં પટ્ટી પાડવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પટ્ટી પાડવી1પટ્ટી પાડવી2

પટ્ટી પાડવી1

  • 1

    સમજાવીને લાભમાં ઉતારવું.

  • 2

    લાભ મેળવવામાં ફાવવું.

ગુજરાતી

માં પટ્ટી પાડવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પટ્ટી પાડવી1પટ્ટી પાડવી2

પટ્ટી પાડવી2

  • 1

    સમજાવીને કામ કાઢવું-લાભ સાધવો.