ગુજરાતી

માં પટ્ટી લગાડવીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પટ્ટી લગાડવી1પટ્ટી લગાડવી2પટ્ટી લગાડવી3

પટ્ટી લગાડવી1

 • 1

  ગૂમડા વગેરે ઉપર.

ગુજરાતી

માં પટ્ટી લગાડવીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પટ્ટી લગાડવી1પટ્ટી લગાડવી2પટ્ટી લગાડવી3

પટ્ટી લગાડવી2

 • 1

  ખુશામત કરવી.

 • 2

  લાગ સાધવો; ફાવવું.

ગુજરાતી

માં પટ્ટી લગાડવીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પટ્ટી લગાડવી1પટ્ટી લગાડવી2પટ્ટી લગાડવી3

પટ્ટી લગાડવી3

 • 1

  કામ કાઢી લેવા ખુશામત કરવી.

 • 2

  ફાવવું; લાગ સાધવો.