પટ્ટી લગાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટ્ટી લગાડવી

 • 1

  ગૂમડા વગેરે ઉપર.

પટ્ટી લગાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટ્ટી લગાડવી

 • 1

  ખુશામત કરવી.

 • 2

  લાગ સાધવો; ફાવવું.

પટ્ટી લગાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટ્ટી લગાડવી

 • 1

  કામ કાઢી લેવા ખુશામત કરવી.

 • 2

  ફાવવું; લાગ સાધવો.