પેટની વાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટની વાત

  • 1

    ખાનગી વાત.

  • 2

    મનનો કોડ.