પેટનું બળ્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટનું બળ્યું

  • 1

    ભૂખ્યું.

  • 2

    દૂભાયું હોય એવું.