પેટબળ્યો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટબળ્યો

વિશેષણ

 • 1

  માની છોકરાને ગાળ (પેટમાં જ કેમ ન મરી ગયો, અથવા પેટ બાળનારો કેવોક નીપજ્યો?).

 • 2

  જેનું અંતર દાઝ્યું છે, દુભાયું છે એવો.

 • 3

  અદેખો.

પુંલિંગ

 • 1

  માની છોકરાને ગાળ (પેટમાં જ કેમ ન મરી ગયો, અથવા પેટ બાળનારો કેવોક નીપજ્યો?).

 • 2

  જેનું અંતર દાઝ્યું છે, દુભાયું છે એવો.

 • 3

  અદેખો.