પેટમાં દાંત હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં દાંત હોવા

  • 1

    અંતરમાં વેર હોવું.