પેટમાં પેસી અંતરસ ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં પેસી અંતરસ ખાવું

  • 1

    વિશ્વાસ મેળવીને દગો કરવો.