પેટા- ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટા-

  • 1

    'પેટું'નું સમાસમાં થતું રૂપ (તે સમાસો ).