ગુજરાતી

માં પટી લગાડવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પટી લગાડવી1પટી લગાડવી2

પટી લગાડવી1

  • 1

    ગૂમડા વગેરે ઉપર.

ગુજરાતી

માં પટી લગાડવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પટી લગાડવી1પટી લગાડવી2

પટી લગાડવી2

  • 1

    ખુશામત કરવી.

  • 2

    લાગ સાધવો; ફાવવું.