ગુજરાતી માં પટોપટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પટોપટ1પટોપટ2

પટોપટ1

અવ્યય

  • 1

    એક પછી એક; જલદી; ટપોટપ.

મૂળ

રવાનુકારી પટ પરથી?

ગુજરાતી માં પટોપટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પટોપટ1પટોપટ2

પટોપટ2

અવ્યય

  • 1

    પટાપટ; ઝટ ઝટ.

મૂળ

રવાનુકારી