પેટે અવતાર લઈએ એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટે અવતાર લઈએ એવું

  • 1

    પવિત્ર; ભલું.