ગુજરાતી

માં પટ આપવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પટ આપવો1પુટ આપવો2

પટ આપવો1

  • 1

    પુટ-પાસ આપવો.

ગુજરાતી

માં પટ આપવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પટ આપવો1પુટ આપવો2

પુટ આપવો2

  • 1

    પાસ આપવો.