ગુજરાતી

માં પેટ આવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પેટ આવવું1પેટે આવવું2

પેટ આવવું1

  • 1

    ઝાડો થવો.

  • 2

    (-ને પેટે આવવું) જન્મવું.

ગુજરાતી

માં પેટ આવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પેટ આવવું1પેટે આવવું2

પેટે આવવું2

  • 1

    જન્મવું.