પેટ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ આવવું

  • 1

    ઝાડો થવો.

  • 2

    (-ને પેટે આવવું) જન્મવું.

પેટે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટે આવવું

  • 1

    જન્મવું.