પેટ ગળે અડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ ગળે અડવું

  • 1

    ખાધેલું ગળે આવે ત્યાં સુધી ખાવું.