ગુજરાતી

માં પટ દેવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પટ દેવો1પુટ દેવો2

પટ દેવો1

  • 1

    પુટ-પાસ આપવો.

ગુજરાતી

માં પટ દેવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પટ દેવો1પુટ દેવો2

પુટ દેવો2

  • 1

    પાસ આપવો.