પેટ નીકળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ નીકળવું

 • 1

  પેટ વધીને બહાર દેખાવું.

 • 2

  દહાડા રહ્યા છે એવું દેખાવું.

 • 3

  પેટું નીકળવું.

પેટું નીકળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટું નીકળવું

 • 1

  પેટ કે તેના જેવો વચ્ચેથી ઊપસેલા જેવો ભાગ નીકળવો.