ગુજરાતી

માં પેટ નીકળવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પેટ નીકળવું1પેટું નીકળવું2

પેટ નીકળવું1

 • 1

  પેટ વધીને બહાર દેખાવું.

 • 2

  દહાડા રહ્યા છે એવું દેખાવું.

 • 3

  પેટું નીકળવું.

ગુજરાતી

માં પેટ નીકળવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પેટ નીકળવું1પેટું નીકળવું2

પેટું નીકળવું2

 • 1

  પેટ કે તેના જેવો વચ્ચેથી ઊપસેલા જેવો ભાગ નીકળવો.