પઠાણચંપલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પઠાણચંપલ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    ચંપલની એક જાત.