પડખાં સેવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડખાં સેવવાં

  • 1

    હૂંફ, આશ્રય કે તાબેદારીમાં રહેવું.