પથરો ને પહાણો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પથરો ને પહાણો

  • 1

    આ ને તે; અમુક ને તમુક (અપ્રસ્તુત ને નકામું એવો ભાવ બતાવે છે.).