પુનશ્ચ હરિ ઓમ્ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુનશ્ચ હરિ ઓમ્

  • 1

    પાછું નવેસર મંડાણ કરવું-ઉપાડવું તે.