પ્યાલો પીવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્યાલો પીવો

  • 1

    સોબતમાં-મતમાં મળી જવું.

  • 2

    હિંદુએ મુસલમાન થવું.