પૂર્ત્તિપ્રશ્ન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂર્ત્તિપ્રશ્ન

પુંલિંગ

  • 1

    પૂછેલામાં પૂર્તિ રૂપે કરાતો પૂરક પ્રશ્ન.