પ્રતિપ્રવિષ્ટિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રતિપ્રવિષ્ટિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ક્રોસ-એન્ટ્રી; પ્રતિનિર્દેશ; પૂરક પ્રવિષ્ટિ; કોઈ પ્રવિષ્ટની સમજૂતીમાં પ્રયોજાયેલાં નવીન શબ્દનો તે પ્રવિષ્ટના સંદર્ભે કરાતી સ્વતંત્ર પ્રવિષ્ટિ.