પ્રથમ ગ્રાસે મક્ષિકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રથમ ગ્રાસે મક્ષિકા

  • 1

    શરૂમાં જ વિઘ્ન નડવું તે.