પરદુઃખહાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરદુઃખહાર

  • 1

    બીજાનું દુઃખ દૂર કરનાર.