ગુજરાતી

માં પુરપાટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પુરપાટ1પૂરપાટ2

પુરપાટ1

વિશેષણ

  • 1

    પૂરા જોર કે જોશવાળું.

ગુજરાતી

માં પુરપાટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પુરપાટ1પૂરપાટ2

પૂરપાટ2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    પૂરા-અત્યન્ત વેગથી.

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    પૂરા જોર કે જોશવાળું.