પ્રભુના ઘરની ચિઠ્ઠી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રભુના ઘરની ચિઠ્ઠી

  • 1

    મોત આવવું તે.