પ્રભુ તોબા ! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રભુ તોબા !

  • 1

    ભારે કંટાળૉ ને લાચારીનો ઉદ્ગાર.