પરમેશ્વર માથે રાખીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરમેશ્વર માથે રાખીને

  • 1

    ઈશ્વરની સાક્ષીએ-સાચેસાચું.