પ્રમાણ કરી આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રમાણ કરી આપવું

  • 1

    સાબિત કરી આપવું.