ગુજરાતી

માં પર્યંતની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પર્યંત1પર્યંતે2પ્રયત3પ્રયુત4પ્રયુત5

પર્યંત1

પુંલિંગ

 • 1

  ચોગરદમ ફરતી હદ; ઘેર.

 • 2

  અંત; છેવટ.

ગુજરાતી

માં પર્યંતની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પર્યંત1પર્યંતે2પ્રયત3પ્રયુત4પ્રયુત5

પર્યંતે2

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  છેવટે; આખરે.

ગુજરાતી

માં પર્યંતની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પર્યંત1પર્યંતે2પ્રયત3પ્રયુત4પ્રયુત5

પ્રયત3

વિશેષણ

 • 1

  સંયમી.

 • 2

  શુદ્ધ; પવિત્ર.

 • 3

  પ્રયત્નવાન; ઉત્સાહી.

મૂળ

सं.

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  સુધી; લગી.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં પર્યંતની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પર્યંત1પર્યંતે2પ્રયત3પ્રયુત4પ્રયુત5

પ્રયુત4

વિશેષણ

 • 1

  દસ લાખ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં પર્યંતની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પર્યંત1પર્યંતે2પ્રયત3પ્રયુત4પ્રયુત5

પ્રયુત5

વિશેષણ

 • 1

  દસ લાખ.

પુંલિંગ

 • 1

  દસ લાખનો આંકડો કે સંખ્યા; '૧૦,૦૦,૦૦૦'.

મૂળ

सं.